Pozvánka na shromáždění delegátů OHK Znojmo

Pozvánka na shromáždění delegátů OHK Znojmo

Zasedání se koná v úterý 26. 4. 2022 ve 14.00 hod. Místo zasedání je zasedací místnost zastupitelstva, Městský úřad Znojmo - Obrokova 1/12, Znojmo.

PROGRAM :

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba předsedajícího schůze
 2. Schválení programu Shromáždění delegátů
 3. Návrh a schválení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
 4. Zpráva představenstva o činnosti OHK Znojmo za rok 2021
 5. Zpráva dozorčí rady a zpráva o hospodaření za rok 2021 – seznámení s účetní závěrkou
 6. Schválení účetní závěrky za rok 2021 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
 7. Schválení plánovaného rozpočtu OHK Znojmo na rok 2022
 8. Volby:
  - zástupců OHK Znojmo na sněm HK ČR
  - zástupce OHK Znojmo do představenstva KHK JM
  - zástupce OHK Znojmo do dozorčí rady KHK JM
 9. Schválení změn v dokumentech Okresní hospodářské komory Znojmo
  - jednací řád
  - příspěvkový řád
 10. Hlavní úkoly OHK Znojmo na rok 2022 – 2023
 11. Volby s účinností od 8. 11. 2022
  - předsedy představenstva OHK Znojmo
  - dvou místopředsedů OHK Znojmo
  - členů představenstva OHK Znojmo
  - členů dozorčí rady OHK Znojmo
 12. Závěr

Důvod svolání Shromáždění delegátů:

1) Zákonná povinnost schválit účetní závěrku za rok 2021 a rozdělení hospodářského výsledku
2) Uplynutí funkčního období členům představenstva a dozorčí rady v roce 2022 a proto nutnost nové volby
3) Nutnost úpravy jednacího řádu a příspěvkového řádu z důvodu přizpůsobení se dokumentům HK ČR a
zákonu

V případě, že nebude Shromáždění delegátů usnášeníschopné, bude svolán náhradní termín dle jednacího řádu.


Registrace členů OHK Znojmo bude probíhat dne 26. 4. 2020 od 13:30 do 14:00 hod. V případě, že člena OHK Znojmo nebude zastupovat jeho statutární zástupce, který je uveden ve výpisu z obchodního rejstříku, tak zástupce člena musí předložit při registraci plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu. V případě zastupování člena OHK Znojmo – fyzické osoby musí zástupce též předložit
při registraci plnou moc s úředně ověřeným podpisem člena.