Pozvánka na Shromáždění delegátů OHK Znojmo dne 10.12.2020

Pozvánka na Shromáždění delegátů OHK Znojmo

Čtvrtek 10. 12. 2020 ve 14.00 hodin

Zasedací místnost zastupitelstva, Městský úřad Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo

PROGRAM

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba řídícího schůze
 2. Schválení programu Shromáždění delegátů
 3. Návrh a schválení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
 4. Zpráva představenstva o činnosti OHK Znojmo za rok 2019
 5. Zpráva dozorčí rady a zpráva o hospodaření za rok 2019 – seznámení s účetní závěrkou
 6. Schválení účetní závěrky za rok 2019 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
 7. Volby
  • zástupců OHK Znojmo na sněm HK ČR
  • zástupce OHK Znojmo na členskou schůzi KHK JM
  • zástupceOHK Znojmo do představenstva KHK JM
  • zástupce OHK Znojmo do dozorčí rady KHK JM
 8. Hlavní úkoly OHK Znojmona rok 2020–2021
 9. Závěr

V případě, že nebude Shromáždění delegátů usnášeníschopné, bude svolán náhradní termín dle jednacího řádu.

Registrace členů OHK Znojmo bude probíhat dne 10. 12. 2020 od 13:30 do 14:00 hod. V případě, že člena OHK Znojmo nebude zastupovat jeho statutární zástupce, který je uveden ve výpisu z obchodního rejstříku, tak zástupce člena musí předložit při registraci plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu.V případě zastupování člena OHK Znojmo – fyzické osoby musí zástupce též předložit při registraci plnou moc s úředně ověřeným podpisem člena.

V případě, že nebude možné s ohledem na mimořádnou situaci z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru konat Shromáždění delegátů, v den uvedený v pozvánce bude využita možnost hlasování delegátů formou per rollam, a to v souladu s ust.§ 18 a násl. zákona č.191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie ve spojení s usnesením vlády ČR ze dne 12.10.2020 o přijetí krizových.

Návrh usnesení ke shromáždění delegátů dne 10. 12. 2020

Návrh usnesení se bude týkat bodů programu 4., 5., 6., 7., 8. k ostatním bodům programu se usnesení podávat nebude.

Shromáždění delegátů bere na vědomí a schvaluje:

 • zprávu představenstva o činnosti OHK Znojmo za rok 2019(bod č. 4)
 • zprávu DR a zprávu o hospodaření OHK Znojmo za rok 2019(bod č. 5)
 • účetní závěrku za rok 2019 sestavenou dne 5. 3. 2020 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019, kterým je ztráta ve výši 36.709,27Kč tak, že bude uhrazena ze zisku zminulých let (bod č. 6)

Výsledky voleb (bod č. 7):

 • zástupců OHK Znojmo na sněm HK ČR: Ing. Theodor Dvořák a Ing. Michal Štefl, náhradník Ing. Milena Kohoutková
 • zástupce OHK Znojmo na členskou schůzi KHK JM: Ing. Theodor Dvořák
 • zástupce OHK Znojmo do představenstva KHK JM: Mgr. Karel Podzimek
 • zástupce OHK Znojmo do dozorčí rady KHK JM: Jan Kárník

a ukládáčlenům představenstva:(bod č. 8)

 • podílet se na rozšiřování členské základny
 • vyvíjet iniciativu za nezvyšování členských příspěvků
 • vyvíjet iniciativu za snížení odvodů z ověřování CoO (aktuálně 50%)

Hlavní úkoly OHK Znojmo pro rok 2020 - 2021

 • zapojovat se do projektů ve spolupráci sHK ČR, KHK JM a Městem Znojmem a realizovat aktivity pro podnikatele a firmy našeho regionu, které povedou k růstu jejich konkurenceschopnosti a rozvoji hospodářství v JMK.
 • nadále poskytovat na úřadu služby v rámci ověřování vývozních dokumentů
 • provádění certifikace o původu zboží a vyřizování karnetů ATA a rozšiřovat síť firem, kterým je služba poskytována
 • zajišťovat a realizovat školení, informativní semináře a workshopy podporující činnost podnikatelů v regionu
 • nadále spolupracovat při pořádání charitativních akcí
 • realizovat aktivity vedoucí k podpoře řemesel, technického vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli

Očekáváme Vaše návrhy na činnost OHK pro příští období.

Těšíme se na Vaši účast a dochvilnost

Ing. Theodor Dvořák, v. r.
předseda představenstva OHK Znojmo

Ve Znojmě dne 25. 11. 2020